• Писарева С., Уроците по английски език във втори клас – иновативни и забавни, Съвременното образование – условия, предизвикателства и перспективи, Електронен сборник с научни доклади от Седма международна научна конференция 14-16 юни 2019 г. на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2019

  • Писарева С., Информационные технологии – вызов учителям начальных классов, Информационныe технологии в образовательном процесе начальной школы - Материалы межвузовской научно-практической конференции, 2010 г.

  • Писарева С., Използване на компютърни презентации в обучението по английски език в началните класове, Информационни технологии в обучението в I – IV клас, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010

  • Писарева С., Интегриран урок по английски език „Bulgaria – a paradise country”, „Интегрирано обучение в началните класове, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, 2010
I BUILT MY SITE FOR FREE USING